Framtidens fastigheter
25 April @ Epicenter Stockholm.

sv

REDI.city

Real Estate Digitalization Initiative.
Ett initiativ som agerar för att göra våra fastigheter redo för framtidens uppkopplade samhälle.
Vi har ett högre syfte att kanalisera förändringsarbetet till många och stödja utvecklingen av en målbild.

REDI.city (Real Estate Digitalization Initiative) är ett initiativ med en mission, passion och vilja att höja kvalitén på fastigheten, likväl som för samhället. Samtidigt ska digitaliseringen bidra till bättre upplevelser och göra fastigheterna mer attraktiva.

Fastigheter finns nästan överallt där människor finns och det är ett av världens största tillgångsslag. Sektorn har historiskt varit relativt långsamt att anpassa sig till digitaliseringen. Först på senare år har digitaliseringen av fastigheter accelererat och nya lösningar utvecklas och installeras löpande. En utmaning är användandet av standarder som är gemensamma för hela branschen, vilket skulle avsevärt sänka kostnader och flexibilitet.  Som en konsekvens är det ofta dyrt att integrera de olika lösningarna i fastigheterna.

Vi söker en gemensam förståelse kring digitalisering, infrastruktur och standarder i fastigheter för att underlätta produkt och tjänsteutveckling i marknaden.

Vi är en tankesmedja, verkar öppet och delar med oss av slutsatserna. Vårt högre syfte är att kanalisera förändringsarbetet till många och stödja utvecklingen av en målbild.

Detta är inte bara en fråga för fastighetsägare utan en samhällsfråga där där effekterna och kostnaderna av ett svagt ekosystem och bristande standarder drabbar samhället och ytterst hyresgästerna. 

För att nå målet av en digitaliserad och effektiv (drifts-, kostnads- och hållbarhetsperspektiv) sektor måste ekosystemet prioriteras över individuella överväganden. Vi samarbetar gärna med andra organisationer och konkurrerar inte med initiativ som skapar standards eller bolag som utvecklar lösningar.

Vi främjar eller väljer inte enskilda bolag. Vårt fokus ligger på att skapa en ökad förståelse och skapa gemensamma strukturer. 

5g

80% av all mobilkommunikation sker inomhus. Dagens lösning (4G) kräver att varje operatör har egen infrastruktur i en fastighet, vilken  fastighetsägaren oftast betalar. 

Den nya 5G tekniken är bättre, men den kräver mer och ny utrustning.

Att fortsätta som idag är inte samhällsekonomiskt försvarbart och nya lösningar där infrastruktur delas krävs.

LÄS MER

IoT

Dagens fastigheter har en mycket varierande digitaliseringsgrad. Det är inte ovanligt att utrustningen inte är integrerad, att den styrs lokalt  och att systemsäkerheten skulle kunna vara högre. 

System måste samverka för en ekonomisk och miljöeffektiv förvaltning med god service till hyresgäster och besökare.

En målarkitektur som skapar en tydlighet och integrerbarhet med andra system behövs.

LÄS MER

Energi och laddning

Energibehoven i en fastighet förändras drastiskt. Förändringen drivs av flera faktorer, interna och externa. En av de förväntade största påverkansfaktorerna är elektrifieringen av våra fordon.

Fastighetsägare, transportbolag, hyresgäster, energibolag och andra intressenter spelar olika roller i denna värdekedja och vi söker en modell i vilken de olika intressena kan tillgodoses.

Spatial data & framtidens förvaltning av fastigheter

Spatialdata inom fastighetsförvaltning möjliggör en effektiv integrering, visuell representation och hantering av fastighetsinformation.

Rätt använt kan spatialdata (BIM, digitala tvillingar, etc) öka och optimera styrning av produkterna i fastigheten.
I rapporten berör vi nyttan av spatialdata och hur man kan angripa frågeställningen som fastighetsägare.

LÄS MER

Regelverk står som spön i backen, stora som små. NIS2.

"Network and Information Systems Security Directive” är ett kommande direktiv som handlar om säkerhet i infrastrukturen. Det finns en hel del osäkerhet kring regelverket och vi har tagit hjälp av specialisterna på Kahn Pedersen för att titta på vad fastighetsägare behöver tänka på.

Det finns tillfällen då NIS2 träffar en fastighetsägare, men generellt sett träffas man inte.

LÄS MER

Access och fysisk säkerhet i fastigheter

Access och fysisk säkerhet är ett stort och komplext område. I denna rapport har vi tagit fram ett underlag för hur man ska angripa frågeställningarna ur ett strategiskt och praktiskt perspektiv.

Vi har delat rapporten i tre delar, en sammanfattande rapport, ett appendix som beskriver de olika byggstenarna och sist men inte minst en samlingmallar som ger stöd i analysen.

Appendix och mallar släpps senare i sommar.

LÄS MER

Alla aktörer bidrar lika, om du har frågor är du välkommen att höra av dig till oss

Edgar Luczak, Partner Epicenter
Edgar@epicenterstockholm.com
Tel: 0705 785 008

Kaj Winther, CDO Fastighetsägarna
Kaj.Winther@Fastighetsagarna.se
Tel: 070 301 65 65  

Carl Ståhle, Digitaliseringsexpert, Sveriges Allmännytta
Carl.Stahle@sverigesallmannytta.se
Tel: 073 384 1669